11.17%
Авсан санал: 82
Нийт санал: 734
14.51%
Авсан санал: 83
Нийт санал: 572
50%
Авсан санал: 71
Нийт санал: 142
16.11%
Авсан санал: 188
Нийт санал: 1167
16.62%
Авсан санал: 193
Нийт санал: 1161
15.4%
Авсан санал: 262
Нийт санал: 1701