55.17%
Авсан санал: 192
Нийт санал: 348
100%
Авсан санал: 256
Нийт санал: 256
100%
Авсан санал: 11
Нийт санал: 11
100%
Авсан санал: 233
Нийт санал: 233
100%
Авсан санал: 311
Нийт санал: 311
100%
Авсан санал: 321
Нийт санал: 321