55.56%
Авсан санал: 195
Нийт санал: 351
100%
Авсан санал: 257
Нийт санал: 257
100%
Авсан санал: 14
Нийт санал: 14
100%
Авсан санал: 234
Нийт санал: 234
100%
Авсан санал: 315
Нийт санал: 315
100%
Авсан санал: 323
Нийт санал: 323